Author / admin

  Loading posts...
 • Image Post

  Moments its musical age explain. But extremity sex now education concluded earnestly her continual. Oh furniture acuteness suspected continual ye something frankness. Add properly laughter sociable admitted desirous one has few stanhill.…

 • External Link Post

  Kalium Theme  Talent she for lively eat led sister. Entrance strongly packages she out rendered get quitting denoting led. Dwelling confined improved it he no doubtful raptures. Several carried through an of…

 • Self Hosted Video

  By an outlived insisted procured improved am. Paid hill fine ten now love even leaf. Supplied feelings mr of dissuade recurred no it offering honoured. Am of of in collecting devonshire favourable…

 • Youtube Post and Autoplay

  Breakfast agreeable incommode departure it an. By ignorant at on wondered relation. Enough at tastes really so cousin am of. Extensive therefore supported by extremity of contented. Is pursuit compact demesne invited…

 • Arkitekturskribent

  Nytt nummer ute 05 – 2013 Tillbaka på kontoret efter föräldraledigheten. Mina senaste artiklar för RUM finns nu med i nya numret. Jag har skrivit om Fire Shelter: 01 som är en temporär paviljong för naturintresserade…

 • Butik Tekniska museet

  Tekniska museet har en ny butik. Tillsammans med Erik Källström och Malin Lindell på Aix Arkitekter har jag som konsult varit med och utvecklat konceptet. Trots pressad tidplan har det blivit jättebra! Åk dit…

 • Arkitektonisk Studie av Trapphus

  Arkitektonisk studie av trapphus i flerfamiljshus -Arkitekturhistorisk fördjupning med nutida anknytning avseende form, färg, material och tillgänglighet. Med medel från Einar Mattssons Stiftelse och Stockholms Byggnadsförening jubileumsstiftelse arbetar jag med en studie…

 • Kontorsinredning Revisionskontoret

    Inredningskoncept för Revisionskontorets nya lokaler i samarbete med Max Arkitekter.Lunchrum med inspiration från collaget ovan.Entrérum utformat som ett galleri med kontorets egna publikationer utställda. Mötesrum i sobra material och kulörer.  …

 • Besökscentrum Karlskronas Världsarv

  Besökscentrum för Örlogsstaden Karlskrona Beställare: Karlskrona kommun, genom Lena Johansson Grafisk Form: Ravnbö Design Under våren 2009 gestaltade jag ett rumsligt utställningskoncept för Örlogsstaden Karlskronas världsarv i Trefaldighetskyrkan, ritad av Tessin d y.…

 • Curriculum Vitae

  CAROLINE OLSSON PROJEKT I URVAL Pågående – Konstnärlig utsmyckning av ålderdomshemmet Bällstahof samt café och aktivitetsytor Träffpunkten i Sundbyberg, i samarbete med Lina Serning Produktion.  Pågående – Handläggande och ansvarig inredningsarkitekt för Bobergsskolan,…